වෛද්ය වෙළුම් පටියක්

එහි ප්‍රධාන නිෂ්පාදන පහත සඳහන් කාණ්ඩවලට අයත් වේ: 1/ ශල්‍ය උපාංග, 2/තුවාල සත්කාර විසඳුම, 3/ පවුල් ආරක්ෂණ විසඳුම, 4/සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය ආලේපන නිෂ්පාදන.